COL·LEGI PADRE DAMIÁN SAGRADOS CORAZONES, amb N.I.F. R0800785H i amb domicili social en Av. Vallvidrera 10, 08017 -Barcelona- com a responsable del fitxer de dades de caràcter personal garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels seus clients i els seus fills/familiars, i així, de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers existents en Col·legi Padre Damián Sagrados Corazonesi al tractament dels mateixos, per a les finalitats d’enviament de comunicacions, informació sobre serveis, manteniment de la seva relació contractual i de gestió en general derivada del desenvolupament de l’activitat de Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones en relació als seus alumnes.
La política de privacitat de Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones assegura, en tot cas, l’exercici dels drets de rectificació, cancel·lació i informació en els termes establerts en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD, Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones garanteix l’adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i li informa de la possibilitat d’exercitar, conforme a aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a secretaria@padredamiansscc.net.
Els termes recollits en la present Política de Privadesa i, en concret, el deure confidencialitat, són d’obligat compliment per a tot el personal de Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones, i per tots aquells tercers que tinguin accés a les dades de caràcter personal i als equips o sistemes d’informació de Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones.

Traduir »