L'estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d'actuació d'un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l'EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s'han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d'innovació i de millora contínua.

Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

  • Assoliment de la competència digital
  • Planificació estratègica i organització
  • Metodologies didàctiques i innovació
  • Inclusió digital i de gènere
  • Seguretat i protecció de dades

L’EDC ha estat elaborada amb la participació de tota la comunitat educativa i coordinada per la Comissió d’Estratègia Digital.

La part estratègica de l'EDC cal que inclogui una sèrie de fases ben determinades com ara, diagnosi, objectius, planificació i seguiment i avaluació i millora.
  • La diagnosi ens aporta les dades necessàries per avaluar el grau de maduresa digital en els diferents àmbits.
  • Els objectius ens marquen el camí a seguir en la millora de la competència digital.
  • La planificació seqüència el detall de les diferents accions per tal d’assolir els objectius fixats indicant la seva temporització, els seus responsables i els recursos necessaris.
  • L'avaluació ens concreta mitjançant indicadors el grau d'assoliment dels diferents objectius plantejats i ens orientarà en un futur per al plantejament de nous objectius mitjançant una nova diagnosi.
Es defineix com a Cultura Digital de Centre tot el que la nostra escola ja està fent en l'àmbit de tecnologies digitals i forma part d'accions ja consolidades en el centre.
Aquest apartat recull tots els documents, acords, protocols... que fan referència a aspectes de la nostra cultura digital amb l'objectiu de donar una visió global.