Què és l’EFR? 

EFR “Empresa familiarment responsable” és un moviment internacional que s’ocupa d’avançar i donar respostes en matèria de responsabilitat i respecte a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Així mateix, també fomenta el suport en la igualtat d’oportunitats i la inclusió dels més desafavorits, prenent com a base la legislació vigent i vinculant i la negociació col·lectiva.

En aquest camí de millora,  l’escola ha creat un grup efr  que juntament amb el grup de convivència treballa, revisa  i actualitza el pla de convivència. El grup efr pretén  donar a conèixer  allò que ja es fa a l’escola en l’entorn de conciliació – en alumnes, famílies i personal del centre-, estudia, dissenya i proposa activitats que tinguin en compte el nostre codi ètic  i el pla d’igualtat;  i implementa accions per a millorar la conciliació dels nostres alumnes, famílies i personal, seguint el perfil de l’alumne SSCC. Entre tots volem aconseguir que el nostre col·legi sigui un lloc que suposi una millora de la qualitat de vida i benestar de les famílies.

El certificat, atorgat per la Fundació Másfamilia, reconeix que l’escola està compromesa amb la igualtat d’oportunitats i amb la conciliació entre vida laboral i familiar dels seus membres.

 

Traduir »