Volem formar alumnes compromesos amb la societat, amb pensament crític i amb capacitat de generar preguntes i respondre-les de forma autònoma.

A l’escola som ferms defensors que el millor model d’ensenyament és aquell basat en la motivació, la cooperació i la formació del pensament crític per potenciar un aprenentatge significatiu, diversificat i autèntic. Amb aquest objectiu, hem desenvolupat Perfil de l'Alumne, un document referència on s’exposa el perfil de l’alumne ideal, en relació als aspectes transversals i comuns, deixant de costat les competències tècniques i professionals. L’alumne descrit és el model exemple un cop finalitzat el Batxillerat a l’escola. L'objectiu del nostre ensenyament és definir un model educatiu diferenciador en el qual els nostres alumnes, no només integrin les competències marcades per la llei, sinó també les marcades pel perfil.

La nostra filosofia educativa parteix de la necessitat de donar un enfocament competencial per aconseguir objectius personals i socials en matèria de creixement i educació. La societat actual ens empeny a formar alumnes més compromesos amb la societat i amb capacitat de generar preguntes i respondre-les de forma autònoma.

COM HO FEM?

Mitjançant metodologies innovadores per fomentar un rol actiu i protagonista dels nostres alumnes. El nostre model educatiu viu immers en un projecte d’innovació metodològica i estructural que pretén compatibilitzar una tradició́ acadèmica d'alt rendiment amb la necessitat d'actualitzar el nostre model educatiu a la societat del segle XXI.

ABP 

Entenem que l'aprenentatge autèntic ha de connectar-se amb la vida real. L'Aprenentatge Basat en Projectes suposa partir del talent i les passions dels nostres alumnes motivant-los a fer-se preguntes i resolent problemes, facilitant el descobriment i la curiositat per aprendre. És fonamental que la nostra escola transcendeixi els seus murs i l’educació surti al carrer a través d’experiències vives i testimoniatges reals en connexió amb l'entorn.

Intel·ligències múltiples

Descobrir el talent dels nostres alumnes és fonamental per potenciar les seves capacitats al màxim i educar de forma personalitzada. Com a docents hem de descobrir el perfil de cadascun dels nostres alumnes per enfortir les seves habilitats i reforçar els aspectes que siguin necessaris i adaptar-nos a la diversitat de l'aula.

Treball cooperatiu

L'aprenentatge cooperatiu suposa una forma d'aprendre entre iguals de manera coordinada i sistematitzada en un marc d’interacció social en el qual la diversitat és un motor de canvi i un sistema d'interrelacions positives.

Cultura del pensament

Promoure la cultura del pensament és una forma d’apoderar l’alumne a través de l’autonomia, facilitant un aprenentatge més significatiu i la consecució d’estructures cognitives profundes i elaborades.

Etapes

Aplicació d’un mètode cooperatiu que promou el benestar i la felicitat per sobre de tot. Creació d’un ambient perquè els més petits puguin expressar els seus sentiments i emocions, siguin protagonistes del seu procés d'aprenentatge i se sentin volguts i segurs per poder aprendre jugant, gaudint i despertant en tot moment el seu interès. Les famílies participen de forma activa en el nostre procés d'ensenyament col·laborant en els projectes.
 • Estimulació primerenca
 • Estimulació primerenca acompanyada d’un programa diari d’excel·lència física i intel·lectual.
 • Treball per projectes interdisciplinaris
 • Cada curs realitza un projecte on es relacionen els coneixements de diverses matèries fomentant les relaciones entre els alumnes de l’etapa d’infantil.
 • Projecte de plàstica per promoure la creativitat
 • Vol posar en contacte el nen amb l’entorn i fomentar l’observació i la creativitat.
 • Projecte de ciències
 • Apropem i despertem l'interès dels nostres alumnes descobrint el món científic mitjançant l'experimentació i manipulació, la pròpia iniciativa, l'elaboració d'hipòtesi, comprovació de resultats i conclusions.
 • Immersió multilingüe
 • Immersió multilingüe mitjançant el mètode AMCO. Apostem pels ambients trilingües.
 • Matemàtiques per pensar
 • Oferim i facilitem les eines necessàries per construir el pensament matemàtic, mitjançant recursos i materials manipulatius, facilitant una visió lúdica de l’ensenyament de les matemàtiques.
 • Pla lector.
 • Volem despertar en els nostres alumnes el gust per la lectura, a través de la pròpia curiositat i respectant el seu ritme evolutiu, utilitzant diferents materials manipulatius.
 • Racons cooperatius
 • Treballar a través de racons suposa creure en una opció metodològica cooperativa, creativa i flexible on els nens i les nenes poden observar, experimentar, descobrir i elaborar hipòtesis mitjançant diferents activitats en cadascú dels espais. Aquesta metodologia afavoreix l’autonomia, activa el pensament desenvolupant les destreses i capacitats, i potencia les intel·ligències múltiples.
 • Rutines i destreses de pensament
 • Fomentem la cultura de pensament, fent servir les rutines i destreses, i així fer visible el pensament de l’alumne.
 • Ioga
 • La recerca de l’equilibri i l’harmonia constitueix una bona base perquè en el futur, els petits gaudeixin d’una vida adulta alegre i saludable. El ioga és la unió entre el cos i la ment.
 • Treball de les emocions.
 • Per al desenvolupament integral de l'alumne, considerem imprescindible treballar la intel·ligència emocional a través de contes, on els fem reflexionar sobre els propis sentiments i compartir experiències amb els altres.
 • Treball a l’Aula multisensorial.
 • En el nostre Atelier els alumnes expressen la seva creativitat lliurement dins dels diferents contextos (natural, artístic, digital,llum) mitjançant experiències tant sensiorials, com artístiques com audiovisuals.
 • Experimentació amb Robòtica.
 • Els alumnes s’inicien en la programació a través de robots, com les Bee-bot.
 • Atenció a la diversitat.
 • Les mestres adapten la seva ajuda i metodologia en funció de les capacitats del nen, reforçant tant als alumnes amb dificultats, com a aquells que es mostren més talentosos. És per això que en infantil hi ha moments que la docència és compartida i hi ha dues professores a l'aula per atendre a tots els nens en la seva diversitat.
 • Solidaritat.
 • El col·legi participa en múltiples campanyes i activitats en les quals recaptem fons per a diferents entitats i finalitats.
  A través del treball competencial els animem a ser autònoms, curiosos i a tenir il·lusió per aprendre.
 • Aprenentatge significatiu i vivencial
 • Els nens construeixen el seu aprenentatge a través de l’experimentació i la manipulació.
 • Desenvolupament de les ciències socials i naturals
 • Elaborem quaderns de treball propis per a cada tema i curs propiciant situacions de treball cooperatiu. Els alumnes participen activament en el desenvolupament del tema aconseguint que cada grup-classe adquireixi un aprenentatge personalitzat i únic. A més, a partir de tercer de primària les ciències naturals es treballen en anglès a l’assignatura de Science amb llibre de text.
 • Escola més sostenible
 • Formem part del programa “Escoles més sostenibles” impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, per ser una escola que té cura del medi ambient: horts urbans, recollida selectiva de residus, Punt Verd Mòbil Escolar.
 • Pla lector
 • Potenciem el gust per la lectura a través de la biblioteca d'aula, l'intercanvi de llibres, Sant Jordi, animacions lectores i col·loquis amb escriptors. La lectoescriptura es treballa des d’infantil respectant el ritme de cada infant. Destaquem el projecte del Padrí Lector, en el qual cada alumne de 6è acompanya a un de 1r en l'inici de la lectura.
 • Expressió escrita
 • De 3r a 6è es treballen diferents tipologies textuals de forma cooperativa i dinàmica. Els alumnes són els emissors i receptors dels seus propis escrits.
 • Matemàtiques per pensar
 • Fomentem les diverses habilitats de les matemàtiques amb activitats que propicien la construcció del propi coneixement i l’adquisició d’aprenentatges de manera significativa, basant-nos en les diferents dimensions i competències pròpies de l’àrea.
 • Aprenent l'un de l’altre
 • Treballem de manera cooperativa, aprenent entre iguals i dels altres. Realitzem activitats conjuntes en les que grans i petits conviuen, s’ajuden i creen un vincle que ens converteix en una gran família.
 • Treball de les emocions
 • Ajudem els nostres alumnes a descobrir el que senten, posant-li nom a les emocions i ensenyant-los a saber explicar, expressar i gestionar els seus estats anímics.
 • Creactiva
 • És un espai amb context digital, engranatges, construccions i tot tipus de materials per pensar amb les mans, per construir, crear i posar en pràctica allò que es va treballant a l’aula. Un espai on es plantegen reptes per tal que els nens i nenes pensin, es facin preguntes, provin, s’equivoquin i trobin solucions.
 • Projectes interdisciplinaris
 • A partir d’un tema que funciona com a fil conductor es treballen continguts de les diferents matèries. Es realitza un treball cooperatiu d’investigació i recerca en grups petits i culmina amb una exposició oral final del mateix, per tal de compartir amb els companys el coneixements adquirits.
 • Robòtica
 • Els alumnes treballen les bases de la informàtica i la programació a través d’ordinadors i iPads. Programen amb Bluebots, Lego We Do i Scratch. L’objectiu principal és que els alumnes treballin continguts del currículum i desenvolupin la creativitat i enginy a través del mètode assaig-error.
 • Escola multilingüe
 • Els alumnes aprenen anglès i en anglès. Impartim el mètode AMCO i assignatures curriculars en anglès (Arts&Crafts, Science i Physical Education). Cada classe compta amb la presència d'una persona nativa a l'aula durant una hora a la setmana.
 • Arts & Crafts
 • El projecte propi d’Arts & Crafts introdueix els nens al món de l'art i desperta la creativitat coneixent diversos autors i estils artístics. Durant el curs els alumnes comparteixen aula amb una persona nativa que propicia l'expressió oral.
 • Escola Musical
 • Mitjançant un conveni amb el Conservatori del Liceu els alumnes poden cursar els quatre nivells del Grau Elemental en el mateix col·legi. S'ofereix un pla d'estudi musical amb la possibilitat d'obtenir certificacions oficials.
 • Solidaritat
 • El col·legi participa en múltiples campanyes i activitats solidàries a través de les quals treballem la sensibilització i aprofundim en l’empatia, animant a la col·laboració amb diferents entitats.
  Enfortim l'aprenentatge competencial dels nostres alumnes potenciant l'autonomia, l’esforç̧ i la constància com a capacitats pròpies de l'etapa educativa. L'acompanyament i la tutoria individualitzada són essencials per consolidar el creixement dels nostres alumnes i preparar-los per a una formació superior de qualitat.
 • Acció tutorial
 • Constitueix una part fonamental de la nostra tasca educativa. Es tracta de coordinar un equip docent i seguir d’aprop el procés d'aprenentatge de cada alumne del grup. La persona que pot detectar les dificultats i/o necessitats d'aprenentatge, es coordina amb la família amb l'objecte d'acompanyar, de prevenir situacions i d'aconseguir el màxim de cada alumne.
 • Orientació acadèmica i professional
 • L’elecció d’optatives des de 1r ESO és motiu de seguiment per part del tutor i l’equip docent de l’alumne per tal de garantir una tria adient al perfil acadèmic de l’alumne. Al llarg de la Secundària l’alumne realitza test psicotècnics i de personalitat per ajudar a la seva orientació. El seguiment és individualitzat pel que fa al progrés acadèmic, personal i vocacional.
 • Atenció a la diversitat
 • L'equip docent atén i avalua tenint en compte la singularitat dels alumnes i les seves necessitats específiques. Es valora el punt de partida i el progrés en l'aprenentatge tant en el cas dels alumnes amb necessitats específiques com els alumnes d'altes capacitats. Potenciem en l'ESO els desdoblaments de matèries instrumentals per millorar el rendiment dels alumnes .
 • Participació dels alumnes
 • Els alumnes participen directament en el funcionament de l'escola mitjançant els consells de classe formats per delegats de classe, de Pastoral, d’Escola Més Sostenible, de Convivència i de Patis. La implicació de tots és fonamental per sentir que l'escola la fem entre tots. Els membres representants dels alumnes en el Consell escolar mantenen comunicació amb els seus companys.
 • Escola multilingüe
 • En tots els cursos de l'ESO s'imparteixen àrees curriculars en anglès; comptem amb auxiliars de conversa natius; oferim certificacions externes de nivell B2 a través d’Oxford University (Oxford Test of English) i concursos interescolars d'anglès com el Fonix; disposem d'un viatge lúdic-lingüístic a París, facilitem els cursos d'estiu a l'estranger i l'experiència d'estudiar un trimestre o curs en internats d'Anglaterra. A partir de 3r d’ESO s’ofereix la possibilitat de cursar el Batxillerat Dual També oferim el francès com a segona llengua estrangera des de 1r d’ESO fins a 1r de Batxillerat, així com la possibilitat de certificar-lo amb exàmens DELF i un projecte d’intercanvi amb una escola a Dreux (París).
 • Projecte d'Excel·lència
 • Apostem per l'excel·lència per aconseguir que cada alumne aprofiti al màxim el seu potencial i la incentivem amb concursos intercol·legials. Oferim beques internes a partir de 9, així com reconeixements a final de curs i premis en concloure el Batxillerat. Així mateix valorem l'esforç i treball continu amb una ampliació del 10% en la nota final de curs de totes les matèries tenint en compte la nota d’actitud de manera principal.
 • Projectes interdisciplinaris
 • Potenciem l'aprenentatge multimodal i les intel·ligències múltiples i afavorim la transcendència del projecte implicant experts externs a l'escola perquè tinguin una connexió amb la vida real. Els projectes realitzats finalitzen amb algun tipus de producte o exposició: sigui una fira, un joc amb material reciclat, una maqueta, etc.
 • Robòtica i programació
 • La introducció de la robòtica promou la creativitat i enginy dels alumnes involucrant- los en el seu propi procés d'aprenentatge. El Projecte inclou totes les fases de disseny, construcció i programació d'un robot, la qual cosa permet treballar d'un manera transversal i atractiva diversos continguts.
 • Ciència activa
 • Apropem la ciència a través d'un aprenentatge fonamentat en el mètode científic amb pràctiques de laboratori, tallers experimentals. Tots els cursos de secundària tenen una hora amb dos professors a l'aula per poder realitzar setmanalment una pràctica de laboratori, i s’ofereixen optatives d’àmbit de ciències experimentals per potenciar aquests coneixements. També fomentem de manera especial la vocació científica en les noies participant en el Projecte Hypatia que pretén trencar l’escletxa de gènere existent per part d’adolescents en l’elecció de graus universitaris STEM.
 • Pla lector
 • Comencem el dia llegint 10 minuts cada dia. D'aquesta manera comencem amb serenor i treballem l'hàbit lector. També fomentem la lectura eficaç mitjançant el mètode neurovisual de PROGRENTIS estimulem la destresa de la lectura mecànica i comprensiva a través d'un entorn virtual, facilitant la millora de l'aprenentatge i potenciant l'autonomia i la responsabilitat. Els alumnes fan tot el curs entre cinquè de Primària i primer d’ESO.
 • Escola més sostenible:
 • Formem part del programa Barcelona-Escoles Més Sostenibles per aconseguir una escola més respectuosa amb el medi. Practiquem la recollida selectiva de residus, participem en el Punt Verd Mòbil Escolar, i treballem en el Projecte de Collserola ajudant a la conservació i preservació dels espais naturals que tenim apadrinats.
 • Solidaritat
 • Els alumnes participen en campanyes i activitats solidàries comprometent- se amb els més necessitats del seu entorn i organitzant activitats escolars per col·laborar amb organitzacions externes a l’escola. A quart d’ESO es porta a terme el Projecte de Servei Comunitari, col·laborant amb entitats com ara Banc d’Aliments, Banc de Sang, Caritas, diverses residències d’avis o el Parc de Collserola.
 • Itineraris personalitzats i orientació acadèmica i professional
 • Oferim itineraris oberts adaptats als interessos de cada alumne tenint en compte l’orientació acadèmica i professional que es fa individualment en tutories personals i a partir de xerrades de les diferents universitats, d’exalumnes i de professionals en actiu. Els alumnes han de tenir en compte quines són les matèries més vinculades als estudis posteriors que vulguin cursar, ja sigui grau universitari o CFGS.
 • Atenció a la diversitat
 • L'equip docent atén i avalua tenint en compte la singularitat dels alumnes i les seves necessitats específiques. Es valora el punt de partida i el progrés en l'aprenentatge tant en el cas dels alumnes amb necessitats específiques com els alumnes d'altes capacitats.
 • Participació dels alumnes
 • Els alumnes participen directament en el funcionament de l'escola mitjançant els consells de classe formats per delegats de classe, de Pastoral, d’Escola Més Sostenible, de Convivència i de Patis. La implicació de tots és fonamental per sentir que l'escola la fem entre tots. Els membres representants dels alumnes en el Consell escolar mantenen comunicació amb els seus companys.
 • Escola multilingüe
 • En algunes matèries de Batxillerat s’imparteixen continguts en anglès; comptem amb auxiliars de conversa nadius; oferim certificacions externes de nivell B2 a través d’Oxford University (Oxford Test of English) i concursos interescolars d'anglès com el Fonix; disposem d'un viatge lúdic-lingüístic a Londres (1r batxillerat) i Roma (2n batxillerat), facilitem els cursos d'estiu a l'estranger i l'experiència d'estudiar un trimestre o curs en internats d'Anglaterra. També oferim el francès com a segona llengua estrangera a 1r de batxillerat, i la possibilitat de certificar-lo amb exàmens DELF, B1 i B2.
 • Batxillerat Dual
 • El programa de Batxillerat Dual s'imparteix juntament amb l'organització Academica Corporation des de 3r d'ESO i permet que els alumnes finalitzin els seus estudis de Batxillerat amb la doble titulació espanyola i nord- americana. Al mateix temps els alumnes desenvolupen l'autonomia i el sentit d'iniciativa, fomenten l'aprenentatge virtual i se’ls facilita l'accés a estudis posteriors en universitats nord- americanes.
 • Projecte d'Excel·lència
 • Apostem per l'excel·lència per aconseguir que cada alumne aprofiti al màxim el seu potencial i la incentivem amb concursos intercol·legials. Oferim beques internes a partir de 9, així com reconeixements a final de curs i premis en concloure el Batxillerat. Així mateix valorem l'esforç i treball continu amb una ampliació del 10% en la nota final de curs de totes les matèries.
 • Projectes interdisciplinaris
 • Potenciem l'aprenentatge multimodal i les intel·ligències múltiples i afavorim la transcendència del projecte implicant experts externs a l'escola perquè els projectes tinguin una connexió amb la vida real. Treballem projectes com ara el d’estètica, miniempreses, comissions del Parlament.
 • Acció social
 • A 1r de batxillerat i en format semipresencial es cursa el projecte d'Acció Social, on es posa en contacte els alumnes amb les problemàtiques i necessitats reals de la nostra societat. Es tracta d’un projecte de servei als altres i conscienciació de la importància de la implicació de tothom per construir un món millor i més solidari. Cada alumne tria la realitat on farà el servei per tal de potenciar la maduresa personal a través de l’autonomia, la iniciativa personal i l’esperit crític.
  Traduir »