Preinscripció des de P3 fins 4t ESO

Documentació

 Documentació que cal presentar per sol·licitar plaça escolar

 Resguard de la sol·licitud telemàtica (només si es presenta telemàticament)

 Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la plaça  pare, mare, tutor/a, guardador/a o de la targeta de residència on consta el NIE o passaport, si es tracta de persones estrangeres.

 Fotocòpia del DNI de l’alumne si té més de 14 anys o si té DNI tot i ésser menor de 14 anys.

 Fotocòpia del llibre de família  o altres documents relatius a la filiació.

Identificador RALC   (excepte els alumnes que comencen P-3).

Per tal de facilitar i donar validesa a la preinscripció, cal que els documents es puguin llegir amb claredat.

Documentació acreditativa dels criteris de baremació

Només s’ha de presentar si s’al·leguen  criteris de baremació.

Criteris generals

• Germans en el centre o treballar en el centre 40 punts
• Proximitat al centre

Domicili familiar dins l’àrea d’influència 30 punts
Treball dins l’àrea d’influència 20 punts
Domicili Districte Sarrià – Sant Gervasi 15 punts
Domicili resta de Barcelona 10 punts

• Renda familiar (ajut renda mínima d’inserció) 10 punts
• Discapacitat en l'alumne, pares o germans (33%) 10 punts

Criteris complementaris

• Condició legal de família nombrosa o monoparenta 15 punts

Proximitat del domicili Només si el domicili familiar al·legat en la sol·licitud, a efectes de criteri de proximitat, no coincideix amb el que figura al DNI/NIE de la persona sol·licitant. El domicili s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Domicili del lloc de treball  Certificat de l’empresa o còpia del contracte laboral.

Renda anual de la unitat familiar Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans Fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Condició legal de família nombrosa/família monoparental Fotocòpia del carnet de família nombrosa/família monoparental vigent.

Presentació de la documentació

Del 13 al 22 de maig heu d’accedir a l’enllaç del Departament d’Educació: FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ. Complimenteu la sol·licitud i seguiu les indicacions que us marca l’aplicatiu. Un cop introduïdes totes les dades a l’aplicatiu, aquest us generarà un resguard.  

Perquè la preinscripció tingui efecte, cal que ens envieu el resguard i tota la documentació que us hem detallem (escanejada o fotografiada) per correu electrònic a l’adreça:

admissions@padredamiansscc.net o edgar.secretaria@padredamiansscc.net

També podeu contactar amb l'escola al telèfon 932031274 o complimentant el Formulari de Contacte


De manera excepcional, les famílies que no pugueu fer la presentació telemàtica, podreu complimentar la sol·licitud presencialment, amb cita prèvia, a la nostra escola, entre el 19 i el 22 de maig.  Per demanar-la, truqueu al telèfon 932031274, de 8h a 18h, per e-mail admissions@padredamiansscc.net o complimentant el Formulari de Contacte, i us detallarem el dia i l’hora.

Document de sol·licitud de preinscripció
Cal que porteu el document de sol·licitud i tota la documentació per poder-la escanejar o fotocopiar.

Per tal de fer tots els tràmits amb la màxima seguretat, us preguem portar mascareta i guants. Us recordem que no han d’acudir al centre les persones especialment vulnerables, en període de confinament o que presentin símptomes. En aquests casos, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Des de l’Escola, us volem assegurar que el procés es fa en condicions d’equitat i garantint l’atenció a les famílies que puguin necessitar-la. No dubteu en fer-nos qualsevol consulta que us permeti prendre la millor decisió.

Matriculació de P1 P2 i Batxillerat

Matrícula Oberta

 Documentació que cal presentar per sol·licitar plaça escolar

 Resguard de la sol·licitud telemàtica (només si es presenta telemàticament)

 Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la plaça  pare, mare, tutor/a, guardador/a o de la targeta de residència on consta el NIE o passaport, si es tracta de persones estrangeres.

 Fotocòpia del DNI de l’alumne si té més de 14 anys o si té DNI tot i ésser menor de 14 anys.

 Fotocòpia del llibre de família  o altres documents relatius a la filiació.

 Identificador RALC   (excepte els alumnes que comencen P-3).

 En el cas del batxillerat : certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés.

Per tal de facilitar i donar validesa a la preinscripció, cal que els documents es puguin llegir amb claredat.

Podeu contactar amb l'escola al telèfon 932031274 o per correu electrònic a l’adreça: admissions@padredamiansscc.net o complimentant el Formulari de Contacte

Formulari de Contacte

Dades del Sol·licitant

Dades del Nen/aCurs per al que sol·licita la plaça:

P0     P1     P2     P3     P4     P5   
1 EP  2 EP  3 EP  4 EP  5 EP 6 EP
1 ESO2 ESO3 ESO4 ESO
1BAT 2BAT

Traduir »