Canal de denúncies

A conseqüència de la implantació de la Directiva Europea 2019/1937, el Col·legi Pare Damián ha establert un canal de denúncies a través del que es reben i gestionen les comunicacions o informacions formulades per qualsevol persona o entitat que tingui relació amb el Col·legi: alumnes, famílies, professors/as, personal d’administració i serveis, monitors, voluntaris/as, partners, donants, proveïdors, finançadors, etc. sobre possibles conductes irregulars de les quals hagin tingut coneixement, contràries a les normes, tant externes com internes del Col·legi, les quals estan recollides en el Código Ético de la Congregación de los Sagrados Corazones. Sent aquest canal per a l’ús de tot aquell que mantinguin una relació amb el Col·legi i obligatori en el que a empleats es refereix, tal com s’estableix en el Codi Ètic.

Si tingués el coneixement o la sospita de la comissió d’una infracció o delicte per part d’algú, pertanyent o relacionat amb el col·legi Pare Damián SSCC pot comunicar-nos-ho, a través del seguënt enllaç.

La finalitat d’aquest tractament és donar llit a la seva denúncia, basant la seva legitimitat en l’existència d’un interès públic.

Si ja ha formalitzat una denúncia a través d’aquest canal, pot consultar el seu estat de tramitació a través del següent enllaç.

El col·legi Pare Damián garanteix la deguda confidencialitat de les dades de les persones afectades, així com la identitat i dades del denunciant, i l’informa de què tractarà les dades personals continguts en el present formulari amb la finalitat de tramitar la seva denúncia.
Les dades de qui formuli la comunicació de denúncia i dels empleats i tercers es conservaran en el sistema de denúncies únicament durant el temps imprescindible per a decidir sobre la procedència d’aquesta denúncia i iniciar una recerca sobre els fets denunciats.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, dirigint-se al Responsable, a través de l’email dpd@padredamiansscc.net acreditant degudament la seva identitat. Finalment, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considera que els seus drets en matèria de protecció de dades han estat vulnerats.

Traduir »