Política de privacitat

1. Responsable del tractament

Identitat: Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones (d’ara endavant, «Col·legi Padre Damián»)
CIF: R0800785H
Adreça postal: avinguda Vallvidrera 10 (08017 Barcelona)
Contacte del delegat de protecció de dades: dpd@padredamiansscc.net

Col·legi Padre Damián, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d’ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

2. Finalitat del tractament

Les vostres dades personals només s’utilitzen per a les finalitats següents:

  •  Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa del Col·legi Padre Damián i saber la vostra opinió respecte a la informació que us hem facilitat.
  •  Gestionar l’enviament d’informació pels serveis oferts pel Col·legi Padre Damián, per la compra dels llibres i inscripcions a les extraescolars.
  •  Gestionar la matrícula de l’interessat. La gestió de la matrícula significa la realització de totes les gestions administratives que siguin necessàries amb aquesta finalitat, com ara l’accés, en què es revisa la documentació que aporta l’estudiant per tal que la validació que n’ha de fer el Col·legi Padre Damián sigui correcta; l’atenció, en què es faciliten i es posen a disposició de l’estudiant els canals de comunicació amb el Col·legi Padre Damián.

No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.

3. Durada

Les dades corresponents a la matrícula es conserven durant el termini de vigència d’aquesta. Posteriorment, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Les dades corresponents a la gestió de l’enviament d’informació sobre la gestió  formativa de en l’àmbit formatiu que s’ha triat es conserven durant el termini necessari a l’efecte de portar a terme aquesta activitat. Posteriorment, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Les dades facilitades per l’interessat per a subscriure’s al servei d’informació sobre l’oferta formativa del Col·legi Padre Damián es conserven fins que aquest manifesti la seva voluntat de suprimir-les.

4. Legitimació del tractament

La base legal per al tractament és el consentiment de l’interessat i, si escau, la derivada de la prestació d’un servei educatiu.

5. Lloc on es desa la informació

La informació proporcionada es desa en els servidors del  Col·legi Padre Damián o en proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield.

6. Cessió i transferència

Les dades facilitades es poden cedir  empreses encarregades del tractament de dades (com ara proveïdors de serveis: serveis de la gestió docent, serveis d’enviament de comunicacions, serveis de missatgeria, agències, serveis de generació d’audiències similars, etc.).

També es poden produir transferències internacionals d’acord amb el règim d’autorització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent.

7. Drets de les persones interessades

Podeu sol·licitar l’exercici dels drets següents davant el Col·legi Padre Damián presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un missatge electrònic a dpd@padredamiansscc.net i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

8. Drets

Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es conserven, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l’interessat, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).

Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzatque produeixi efectes o afecti significativament.

Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.

9. Seguretat

El Col·legi Padre Damián , en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

10. Galetes (cookies)

Consulteu Política de Cookies

11. Canvis en aquesta política de privacitat

El Col·legi Padre Damián es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

12. Més informació

Consulteu més sobre la més informació sobre les-cookies

Traduir »